nr 14/2016 z dnia 01.09.2016

Nabycie 129 obligacji serii I w celu umorzenia

Zarząd spółki Nordic Development S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 31.08.2016 r. Emitent nabył w celu umorzenia 129 szt. obligacji serii I o wartości nominalnej 1.000 zł każda, za łączną cenę w wysokości 129.000, zł. Cena została w całości zapłacona w dniu 31.08.2016 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Jon Therkildsen - Prezes Zarządu
 • Agnieszka Leszczyńska-Dral - Wiceprezes Zarządu

nr 13/2016 z dnia 16.08.2016

Zawieszenie obrotu obligacji serii I.

Zarząd spółki Nordic Development S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały Nr 843/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r., w związku z zamiarem przedterminowego wykupu obligacji, postanowił zawiesić obrót obligacji serii I (oznaczonych kodem "PLNRDCD00066") w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst począwszy od dnia 18 sierpnia 2016 r.

Podstawa prawna: § 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Jon Therkildsen - Prezes Zarządu
 • Agnieszka Dral - Wiceprezes Zarządu

nr 12/2016 z dnia 09.08.2016

Złożenie wniosku o zawieszenie obrotu obligacji serii I

Zarząd spółki Nordic Development S.A. ("Emitent"), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 08 sierpnia 2016 r. został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o zawieszenie obrotu obligacji serii I.

Podstawa prawna: § 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Jon Therkildsen - Prezes Zarządu
 • Agnieszka Dral - Wiceprezes Zarządu

 


nr 11/2016 z dnia 05.08.2016

Nabycie obligacji serii I w celu umorzenia

Nabycie obligacji serii I w celu umorzenia Zarząd spółki Nordic Development S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 04.08.2016 r. Emitent nabył w celu umorzenia 21.871 szt. obligacji serii I o wartości nominalnej 1.000 zł każda, za łączną cenę w wysokości 21.948.860,76 zł. Cena została częściowo zapłacona przez potrącenie z wierzytelności o zapłatę ceny emisyjnej Obligacji Emitenta serii J.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

 

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Jon Therkildsen - Prezes Zarządu
 • Agnieszka Dral - Wiceprezes Zarządu

nr 10/2016 z dnia 05.08.2016

Przydział obligacji serii J

Zarząd spółki Nordic Development S.A. ("Emitent") niniejszym informuje o dokonaniu w dniu 04.08.2016 roku emisji 21.871 szt. obligacji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1.000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 21.871.000,00 złotych („Obligacje”). Obligacje zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 22.06.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji Spółki i jej zmianę oraz upoważnienia Zarządu do dokonania emisji i ich zmiany, uchwały nr 8/2016 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 7.07.2016 r. w sprawie zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z emisji obligacji serii J zmienionej uchwałą Rady Nadzorczej Emitenta nr 10/2016 z dnia 13.07.2016 r. oraz uchwały nr 7/2016 Zarządu Emitenta z dnia 13.07.2016 r. w sprawie emisji Obligacji.

Obligacje zostały wyemitowane przez proponowanie nabycia w formie oferty prywatnej, tj. oferty objęcia Obligacji kierowanej do nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonych adresatów, zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach. Podmiotem oferującym Obligacje jest Opera Dom Maklerski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W dniu 4.08.2016 r. Emitent złożył propozycję nabycia Obligacji, została ona przyjęta i Emitent podjął uchwałę w sprawie przydziału Obligacji.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

 

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Jon Therkildsen - Prezes Zarządu
 • Agnieszka Dral - Wiceprezes Zarządu

nr 9/2016 z dnia 20.07.2016

Podjęcie decyzji w sprawie przedterminowego wykupu obligacji serii I

Zarząd spółki Nordic Development S.A. ("Emitent"), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 19.07.2016 r. Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 14.4 Warunków Emisji Obligacji Serii I, podjął uchwałę nr 8/2016 w sprawie wcześniejszego (przedterminowego) wykupu wszystkich obligacji serii I, tj. 22.000 obligacji o łącznej wartości nominalnej 22.000.000,00 złotych („Obligacje”).

Przedterminowy wykup Obligacji zostanie przeprowadzony za pośrednictwem KDPW.

Dzień przedterminowego wykupu (dzień wypłaty świadczeń z Obligacji) został ustalony na dzień 31.08.2016 r., a dzień ustalenia praw do świadczeń z Obligacji przypadnie w dniu 23.08.2016r.
W dniu przedterminowego wykupu Emitent zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Obligatariuszy kwoty równej wartości nominalnej każdej Obligacji powiększonej o oprocentowanie obliczone zgodnie z art. 15 Warunków Emisji Obligacji należne do dnia wcześniejszego wykupu Obligacji oraz premię należną Obligatariuszowi z tytułu wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta w wysokości 1% wartości nominalnej Obligacji tego Obligatariusza podlegających wykupowi.

W związku z przedterminowym wykupem Obligacji Zarząd Spółki złoży do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o zawieszenie obrotu Obligacjami.

Podstawa prawna: § 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Jon Therkildsen - Prezes Zarządu
 • Agnieszka Dral - Wiceprezes Zarządu

nr 8/2016 z dnia 14.07.2016

Złożenie oświadczenia o ustanowieniu hipoteki

Zarząd Nordic Development S.A ( "Emitent" ) niniejszym informuje, że w dniu 14 lipca 2016 Spółka złożyła oświadczenie o ustanowieniu hipoteki na zabezpieczenie obligacji na okaziciela serii J, zgodnie z warunkami emisji obligacji.

Podstawa prawna:
§4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst ".

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Jon Therkildsen - Prezes Zarządu
 • Agnieszka Dral - Wiceprezes Zarządu

nr 7/2016 z dnia 14.07.2016

Uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie emisji obligacji serii J

Zarząd Nordic Development S.A ( "Emitent" ) informuje o podjęciu w dniu 13 lipca 2016 r. uchwały w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii J, poprzedzonej podjęciem w tym samym dniu uchwały Rady Nadzorczej Nordic Development S.A. w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji serii J do kwoty 22.000.000,00 zł (słownie: dwudziestu dwóch milionów złotych).
Przedmiotem emisji jest do 22.000 (słownie: dwudziestu dwóch tysięcy) zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej do 22.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych). Obligacje zostaną zaoferowane w trybie art. 33 pkt 2) Ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia Obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Celem Emisji jest wcześniejszy wykup obligacji Emitenta serii I. Zgodnie z podjętą Uchwałą Zarządu w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii J będą to obligacje na okaziciela, oprocentowane, zabezpieczone, z terminem wykupu przypadającym na 21 grudnia 2016 roku oraz nie będą miały formy dokumentu. Obligacje serii J będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie ich do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna:
§4 i § 5 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst ".

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Jon Therkildsen - Prezes Zarządu
 • Agnieszka Dral - Wiceprezes Zarządu

nr 4/2016 z dnia 15.06.2016

Zmiana daty opublikowania raportu jednostkowego oraz Grupy Kapitałowej za 2015 rok

Zarząd Nordic Development S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż raport jednostkowy oraz Grupy Kapitałowej Emitenta za 2015 rok, którego data przekazania do publicznej wiadomości została pierwotnie ustalona na dzień 30 czerwca 2016 r. (zgodnie z Raportem Bieżącym o nr 1/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r.), zostanie opublikowany w dniu 17 czerwca 2016 r.


Podstawa prawna:

§ 19 ust. 2 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Jon Therkildsen - Prezes Zarządu
 • Agnieszka Dral - Wiceprezes Zarządu 

nr 3/2016 z dnia 25.05.2016

Zawarcie znaczącego aneksu do umowy kredytowej przez spółkę należącą do Grupy Kapitałowej Emitenta

Zarząd spółki Nordic Development S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 24.05.2016 r. spółka Nordic Apartments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, należąca do Grupy Kapitałowej Emitenta, zawarła z Alior Bank S.A. aneks do umowy kredytu nieodnawialnego z dn. 02.10.2013 r. z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji "NORDIC HAVEN" polegającej na realizacji budynku mieszkaniowo-usługowego położonego przy ul. Grottgera 4 w Bydgoszczy.

Podstawa prawna:
§4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Jon Therkildsen - Prezes Zarządu
 • Agnieszka Dral - Wiceprezes Zarządu 

nr 2/2016 z dnia 16.05.2016

Raport jednostkowy oraz raport skonsolidowany Grupy Kapitałowej Nordic Development za okres 01.01.2016-31.03.2016

Zarząd Nordic Development S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport jednostkowy oraz raport skonsolidowany Grupy Kapitałowej Nordic Development za okres 01.01.2016-31.03.2016.

Podstawa prawna: Art. 10.13 warunków emisji obligacji zmienionych Aneksem nr 1 z dnia 13.02.2014 r., stanowiących załącznik do Uchwały Zarządu Spółki o nr 1/02/14 z dnia 05.02.2014 r.

Załączniki:

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Jon Therkildsen - Prezes Zarządu
 • Agnieszka Dral - Wiceprezes Zarządu 

nr 1/2016 z dnia 21.01.2016

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

Zarząd Nordic Development S.A. niniejszym informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2016 roku:

- jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2015 rok w dniu 30 czerwca 2016
- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 roku w dniu 30 września 2016

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Jon Therkildsen - Prezes Zarządu

 


 

 

nr 13/2015 z dnia 03.12.2015

Zbycie udziałów

Zarząd Nordic Development S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 1.12.2015 r. Emitent dokonał sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów w firmie Serendex Pharmaceuticals A/S.

Podstawa prawna: § 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Jon Therkildsen - Prezes Zarządu

 


 

nr 12/2015 z dnia 14.11.2015

 

Raport jednostkowy oraz raport skonsolidowany Grupy Kapitałowej Nordic Development za okres 01.01.2015-30.09.2015

Zarząd Nordic Development S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport jednostkowy oraz raport skonsolidowany Grupy Kapitałowej Nordic Development za okres 01.01.2015-30.09.2015.

Podstawa prawna: Art. 10.13 warunków emisji obligacji zmienionych Aneksem nr 1 z dnia 13.02.2014 r., stanowiących załącznik do Uchwały Zarządu Spółki o nr 1/02/14 z dnia 05.02.2014 r.

   

Załączniki:

Osoby reprezentujące podmiot:
Jon Therkildsen - Prezes Zarządu


 

nr 11/2015 z dnia 22.10.2015

Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego jednostkowego oraz Grupy Kapitałowej Nordic Development za okres 01.01.2015-30.06.2015

Zarząd NORDIC DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w Raporcie Półrocznym o numerze 10/2015 z dnia 30.09.2015 r. zamieszczono raport jednostkowy oraz Grupy Kapitałowej Emitenta za okres 01.01.2015-30.06.2015 zawierający błąd w postaci braku skróconych jednostkowych danych finansowych Emitenta w części opisowej. 

Tym samym Emitent przekazuje poprawiony Raport Półroczny Grupy Kapitałowej (w tym Emitenta) za I półrocze 2015 w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
Art.10.13 warunków emisji obligacji zmienionych Aneksem nr 1 z dnia 13.02.2014 r., stanowiących załącznik do Uchwały Zarządu Spółki o nr 1/02/14 z dnia 05.02.2014 r.

Załączniki:

Osoby reprezentujące podmiot:
Jon Therkildsen - Prezes Zarządu


nr 9/2015 z dnia 23.06.2015

Korekta Raportu Rocznego nr 6/2015 z dnia 22.05.2015

W związku z dokonaniem aktualizacji części opisowej noty 1 e) (dotyczącej długoterminowych inwestycji finansowych) punktu I dodatkowych informacji i objaśnień, Zarząd Spółki Nordic Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) niniejszym przekazuje aktualizację Raportu Rocznego Grupy Kapitałowej Emitenta za 2014 rok z dnia 16.06.2015 r. wraz z aktualną opinią biegłego rewidenta z dnia 16.06.2015 r.

Podstawa prawna:
§11 oraz §15 załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".


Osoby reprezentujące podmiot:
Jon Therkildsen - Prezes Zarządu


nr 8/2015 z dnia 23.06.2015

Korekta Raportu Rocznego nr 7/2015 z dnia 22.05.2015.

W związku z dokonaniem aktualizacji części opisowej noty 1 e) (dotyczącej długoterminowych inwestycji finansowych) punktu I dodatkowych informacji i objaśnień, Zarząd Spółki Nordic Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) niniejszym przekazuje aktualizację Raportu Rocznego Emitenta za 2014 rok z dnia 16.06.2015 r. wraz z aktualną opinią biegłego rewidenta z dnia 16.06.2015 r.

Podstawa prawna:
§11 oraz §14 załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".


Osoby reprezentujące podmiot:
Jon Therkildsen - Prezes Zarządu


nr 5/2015 z dnia 20.05.2015

Zmiana daty opublikowania raportu jednostkowego oraz Grupy Kapitałowej za 2014 rok

Zarząd Nordic Development S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż raport jednostkowy oraz Grupy Kapitałowej Emitenta za 2014 rok, którego data przekazania do publicznej wiadomości została pierwotnie ustalona na dzień 30 czerwca 2015 r. (zgodnie z Raportem Bieżącym o nr 1/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r.), zostanie opublikowany w dniu 22 maja 2015 r..

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 2 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".


Osoby reprezentujące podmiot:
Jon Therkildsen - Prezes Zarządu


nr 4/2015 z dnia 19.05.2015

Korekta Raportu Bieżącego nr 3/2015 z dnia 15.05.2015 r.

Zarząd NORDIC DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w Raporcie Bieżącym o numerze 3/2015 z dnia 15.05.2015 r. zamieszczono raport jednostkowy oraz Grupy Kapitałowej Emitenta za okres 01.01.2015-31.03.2015 zawierający błąd w postaci braku danych finansowych Emitenta.
Tym samym Emitent przekazuje poprawione sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej (w tym Emitenta) za I kwartał 2015 w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
Art.10.13 warunków emisji obligacji zmienionych Aneksem nr 1 z dnia 13.02.2014 r., stanowiących załącznik do Uchwały Zarządu Spółki o nr 1/02/14 z dnia 05.02.2014 r.

Załączniki:


Osoby reprezentujące podmiot:
Jon Therkildsen - Prezes Zarządu


nr 3/2015 z dnia 15.05.2015

Korekta Raportu Bieżącego 

Raport jednostkowy oraz Grupy Kapitałowej Nordic Development za I kwartał 2015 r.
Zarząd NORDIC DEVELOPMENT S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport jednostkowy oraz Grupy Kapitałowej Emitenta za okres 01.01.2015-31.03.2015.

Podstawa prawna:
Art. 10.13 warunków emisji obligacji zmienionych Aneksem nr 1 z dnia 13.02.2014 r., stanowiących załącznik do Uchwały Zarządu Spółki o nr 1/02/14 z dnia 05.02.2014 r.

Załączniki:


Osoby reprezentujące podmiot:
Jon Therkildsen - Prezes Zarządu


 

nr 2/2015 z dnia 08.05.2015

Dostosowanie stopy procentowej obligacji na okaziciela serii I

Zarząd Spółki Nordic Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) niniejszym informuje, że na podstawie art. 359 § 21 oraz § 22 kodeksu cywilnego w dniu 7 maja 2015 roku została podjęta uchwała w sprawie obniżenia oprocentowania obligacji na okaziciela serii I, tj. 22.000 (dwadzieścia dwa tysiące) zdematerializowanych obligacji na okaziciela, o jednostkowej wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) każda, o łącznej wartość nominalnej 22.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych).
Podjęcie przez Zarząd Emitenta powyższej uchwały związane jest z uchwałą Rady Polityki Pieniężnej, o obniżeniu od dnia 5 marca 2015 roku stopy lombardowej do poziomu 2,50%, co spowodowało obniżenie do poziomu 10% stopy odsetek maksymalnych, o których mowa w przepisach art. 359 § 21 i 22 kodeksu cywilnego. W związku z tym wszystkie odsetki od obligacji na okaziciela serii I wyemitowane przez Spółkę Nordic Development S.A., począwszy od dnia 14 maja 2015 roku do dnia poprzedzającego dzień ewentualnego podwyższenia lub dalszego obniżenia odsetek maksymalnych, będą naliczane według stopy 10%. Termin rozpoczęcia naliczania oprocentowania według nowej stopy wynika ze specyfiki funkcjonowania Alternatywnego Systemu Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Wyżej wymieniona uchwała nie stanowi zmiany warunków emisji obligacji, zmiany propozycji nabycia ani ograniczenia uprawnień Obligatariuszy, lecz stanowi jedynie zawiadomienie Obligatariuszy o prawnych konsekwencjach obniżenia stopy lombardowej, które wpływając na obniżenie odsetek maksymalnych do poziomu 10%, powodują obniżenie oprocentowania obligacji z mocy prawa bez konieczności dokonywania zmiany jakichkolwiek uchwał Zarządu Emitenta dotyczących obligacji czy składania jakichkolwiek innych oświadczeń przez Emitenta lub Obligatariuszy dotyczących emisji obligacji.
Podstawa prawna: §5 pkt 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Osoby reprezentujące podmiot:
Jon Therkildsen - Prezes Zarządu


 

nr 1/2015 z dnia 21.01.2015

Raport bieżący

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.

Zarząd Nordic Development S.A. niniejszym informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2015 roku:

 • jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2014 rok w dniu 30 czerwca 2015
 • skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 roku w dniu 30 września 2015

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Osoby reprezentujące podmiot:
Jon Therkildsen - Prezes Zarządu


nr 21/2014 z dnia 02.12.2014

Korekta Raportu Bieżącego 

Zarząd NORDIC DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w Raporcie Bieżącym o numerze 20/2014 z dnia 17.11.2014 r. zamieszczono sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Nordic Development zawierające błąd w postaci przedstawienia wartości pasywów w bilansie Grupy Kapitałowej na dzień 30.06.2014 r. zamiast na dzień 30.09.2014 r. Tym samym Spółka przekazuje poprawione sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej (w tym Emitenta) za III kwartał 2014 w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
Art.10.13 warunków emisji obligacji zmienionych Aneksem nr 1 z dnia 13.02.2014 r., stanowiących załącznik do Uchwały Zarządu Spółki o nr 1/02/14 z dnia 05.02.2014 r.

Załączniki:


Osoby reprezentujące podmiot:
Jon Therkildsen - Prezes Zarządu


nr 20/2014 z dnia 17.11.2014

Raport Grupy Kapitałowej Nordic Development za okres 01.01.2014-30.09.2014 

Zarząd NORDIC DEVELOPMENT S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport Grupy Kapitałowej Emitenta za okres 01.01.2014-30.09.2014.

Podstawa prawna:
Art. 10.13 warunków emisji obligacji zmienionych Aneksem nr 1 z dnia 13.02.2014 r., stanowiących załącznik do Uchwały Zarządu Spółki o nr 1/02/14 z dnia 05.02.2014 r.

Załączniki:


Osoby reprezentujące podmiot:
Jon Therkildsen - Prezes Zarządu


nr 19/2014 z dnia 03.11.2014

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę należącą do Grupy Kapitałowej Emitenta 

Zarząd spółki Nordic Development S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 31.10.2014 spółka Nordic Apartments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, należąca do Grupy Kapitałowej Emitenta, zawarła ze spółką IDS-BUD S.A. z siedzibą w Warszawie, umowę o generalne wykonawstwo budynku mieszkalno-usługowego "NORDIC HAVEN" zlokalizowanego przy ul. Grottgera 4 w Bydgoszczy.

Podstawa prawna:
§4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst. Kryterium, dla którego uznano umowę za znacząca jest przekroczenie 20% kapitałów własnych.

Osoby reprezentujące podmiot:
Jon Therkildsen - Prezes Zarządu


nr 18/2014 z dnia 06.10.2014

Korekta Raportu Półrocznego 

Zarząd NORDIC DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w Raporcie Półrocznym o numerze 17/2014 z dnia 30.09.2014 omyłkowo podano zawyżoną wartość kosztów sprzedanych produktów oraz zaniżoną wartość kosztów finansowych, wobec czego konieczne było dokonanie korekty danych w Tabeli nr 1 oraz Tabeli nr 2 (wybrane dane finansowe), znajdujących się w punkcie II Raportu oraz zmian w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Nordic Development na dzień 30.06.2014 r. Dokonania korekt wymagały następujące pozycje w poszczególnych elementach skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Nordic Development:
Rachunek zysków i strat:

 • koszt wytworzenia sprzedanych produktów
 • koszty finansowe – odsetki

Bilans:

 • wynik

Rachunek przepływów pieniężnych

 • wynik

Zestawienie zmian w kapitale:

 • wynik

Wobec powyższego Spółka w załączeniu przekazuje skorygowany Raport Półroczny za okres 01.01.2014-30.06.2014.

Podstawa prawna:
§ 11 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Załączniki:

Osoby reprezentujące podmiot:
Jon Therkildsen - Prezes Zarządu


nr 16/2014 z dnia 16.09.2014

Dodatkowe informacje dotyczące wypowiedzenia znaczącej umowy przez spółkę należącą do Grupy Kapitałowej Emitenta

Zarząd spółki Nordic Development S.A. ("Emitent") niniejszym przekazuje kolejne informacje dotyczące wypowiedzenia przez spółkę Nordic Apartments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (należącej do Grupy Kapitałowej Emitenta) spółce Interbud-Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie, umowy zawartej w dniu 02.04.2013 r. o generalne wykonawstwo budynku mieszkaniowo-usługowego "NORDIC HAVEN" w Bydgoszczy przy ul. Grottgera 4 („Umowa”). Spółka Nordic Apartments Sp. z o.o. podjęła decyzję o wypowiedzeniu Umowy z uwagi na faktyczne zaprzestanie wykonywania robót budowlanych przez Interbud-Lublin S. A.. Aby zapobiec dalszym opóźnieniom w wykonywaniu robót budowlanych oraz zapewnić terminowe ukończenie inwestycji koniecznym było złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy. Oświadczenie to zostało skutecznie złożone zgodnie z §19 Umowy. Wskutek dokonanego wypowiedzenia Umowa uległa rozwiązaniu. W toku prac związanych z przejęciem placu budowy i rozliczeniem wykonanych prac ustalono, że spółka Interbud-Lublin S.A. zalega swoim podwykonawcom z zapłatą wymagalnych wierzytelności. Mając na uwadze, że spółka Nordic Apartments Sp. z o.o. na bieżąco i terminowo dokonywała zapłaty wynagrodzenia spółce Interbud-Lublin S.A. za wykonane roboty budowlane, potwierdza to zdaniem zarządu Nordic Apartments Sp. z o.o., iż wypowiedzenie Umowy spółce Interbud-Lublin S.A. było nieodzowne. Obecnie prowadzone są czynności mające na celu wyłonienie nowego generalnego wykonawcy inwestycji.

Podstawa prawna:
§4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Osoby reprezentujące podmiot:
Jon Therkildsen - Prezes Zarządu


 nr 15/2014 z dnia 04.09.2014

Wypowiedzenie znaczącej umowy przez spółkę należącą do Grupy Kapitałowej Emitenta

Zarząd spółki Nordic Development S.A. ("Emitent") niniejszym informuje o wypowiedzeniu przez spółkę Nordic Apartments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (należącej do Grupy Kapitałowej Emitenta) spółce Interbud-Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie, umowy o generalne wykonawstwo inwestycji "NORDIC HAVEN" na podstawie par. 19 tejże umowy.

Podstawa prawna:
§4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst. Kryterium, dla którego uznano umowę za znacząca jest przekroczenie 20% kapitałów własnych.

Osoby reprezentujące podmiot:
Jon Therkildsen - Prezes Zarządu


nr 14/2014 z dnia 28.08.2014

Korekta raportu bieżącego nr 11/2014 z dnia 23.06.2014

Zarząd NORDIC DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") dokonuje korekty Raportu Bieżącego o numerze 11/2014 z dnia 23.06.2014, którego treść powinna wyglądać następująco:
Zarząd Nordic Development S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazania raportów okresowych w 2014 r.
W roku obrotowym 2014 raporty okresowe zostaną przekazane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

 • jednostkowy i skonsolidowany raport za 2013 rok przekazany zostanie w dniu 26 czerwca 2014
 • skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2014 r. przekazany zostanie w dniu 30 września 2014

Ewentualna zmiana terminu przekazania raportów okresowych zostanie podana do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Osoby reprezentujące podmiot:
Jon Therkildsen - Prezes Zarządu


nr 11/2014 z dnia 23.06.2014

Harmonogram przekazania raportów okresowych w roku 2014

Zarząd Nordic Development S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazania raportów okresowych w 2014 r.
W roku obrotowym 2014 raporty okresowe zostaną przekazane do publicznej wiadomości w następującym terminie:

 • jednostkowy i skonsolidowany raport za 2013 rok przekazany zostanie w dniu 26 czerwca 2014.

Ewentualna zmiana terminu przekazania raportów okresowych zostanie podana do wiadomości w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Osoby reprezentujące podmiot:
Jon Therkildsen - Prezes Zarządu

 


nr 10/2014 z dnia 22.05.2014

 

Korekta raportu bieżącego nr 8/2014 z dnia 15.05.2014

Zarząd NORDIC DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że do Raportu Bieżącego o numerze 8/2014 z dnia 15.05.2014 wkradł się błąd polegający na:
1. Dwukrotnym załączeniu pozycji aktywów wchodzących w skład bilansu jednostkowego Spółki
2. Niezałączeniu zestawienia pasywów wchodzących w skład bilansu jednostkowego Spółki

Tym samym Spółka przekazuje korektę raportu jednostkowego za I kwartał 2014 w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki:

Osoby reprezentujące podmiot:
Jon Therkildsen - Prezes Zarządu

 


nr 9/2014 z dnia 15.05.2014

Raport skonsolidowany za I kwartał 2014

Zarząd NORDIC DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport skonsolidowany za I kwartał 2014.

Podstawa prawna:
Art. 10.13 warunków emisji obligacji zmienionych Aneksem nr 1 z dnia 13.02.2014 r., stanowiących załącznik do Uchwały Zarządu Spółki o nr 1/02/14 z dnia 05.02.2014 r.

Załączniki:

Osoby reprezentujące podmiot:
Jon Therkildsen - Prezes Zarządu


nr 8/2014 z dnia 15.05.2014

Raport jednostkowy za I kwartał 2014

Zarząd NORDIC DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport jednostkowy za I kwartał 2014.

Podstawa prawna:
Art. 10.13 warunków emisji obligacji zmienionych Aneksem nr 1 z dnia 13.02.2014 r., stanowiących załącznik do Uchwały Zarządu Spółki o nr 1/02/14 z dnia 05.02.2014 r.

Załączniki:

Osoby reprezentujące podmiot:
Jon Therkildsen - Prezes Zarządu


nr 7/2014 z dnia 11.04.2014

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela serii I

Zarząd Nordic Development S.A. ( "Emitent" ) niniejszym informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały nr 447/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 r. postanowił określić dzień 15 kwietnia 2014 r. jako pierwszy dzień notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 22.000 (dwudziestu dwóch tysięcy) obligacji na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLNRDCD00066". Obligacje Emitenta będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "NOR1016".

Podstawa prawna:
§ 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst ".

Osoby reprezentujące podmiot:
Jon Therkildsen - Prezes Zarządu


nr 6/2014 z dnia 09.04.2014

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii I

Zarząd Nordic Development S.A. niniejszym informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały nr 422/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. postanowił wprowadzić do ASO na Catalyst 22.000 (dwadzieścia dwa tysiące) obligacji na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

Podstawa prawna:
§ 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst ".

Załaczniki:

Osoby reprezentujące podmiot:
Jon Therkildsen - Prezes Zarządu


nr 5/2014 z dnia 14.03.2014

Złożenie oświadczenia o wykreśleniu hipoteki

Zarząd Nordic Development S.A ( "Spółka" ) niniejszym informuje, że w dniu 13 marca 2014 roku Spółka złożyła oświadczenie o wykreśleniu hipoteki 1 na zabepieczenie obligacji na okaziciela serii I, zgodnie z oświadczeniem administratora hipoteki z dnia 12.03.2014 roku.

Podstawa prawna:
§5 pkt 5) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst ".

Osoby reprezentujące podmiot:
Jon Therkildsen - Prezes Zarządu


 

nr 4/2014 z dnia 14.03.2014

Złożenie oświadczenia o ustanowieniu hipoteki na zabezpieczenie kredytu

Zarząd Nordic Development S.A ( "Spółka" ) niniejszym informuje, że w dniu 13 marca 2014 Spółka złożyła oświadczenie o ustanowieniu hipoteki na zabezpieczenie kredytu nieodnawialnego z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji "NORDIC HAVEN" polegającej na realizacji budynku mieszkaniowo-usługowego położonego przy ul. Grottgera 4 w Bydgoszczy, udzielonego przez Alior Bank S.A.

Podstawa prawna:
§4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst ".

Osoby reprezentujące podmiot:
Jon Therkildsen - Prezes Zarządu


nr 3/2014 z dnia 28.02.2014

Złożenie oświadczenia o ustanowieniu hipoteki

Zarząd Nordic Development S.A ( "Spółka" ) niniejszym informuje, że w dniu 27 lutego 2014 Spółka złożyła oświadczenie o ustanowieniu hipoteki 2 na zabepieczenie obligacji na okaziciela serii I, zgodnie z Aneksem nr 1 z dnia 13.02.2014 r. do warunków emisji obligacji .

Podstawa prawna:
§4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst ".

Osoby reprezentujące podmiot:
Jon Therkildsen - Prezes Zarządu


nr 2/2014 z dnia 24.02.2014

Złożenie wniosku o wprowadzenie obligacji serii I do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst

Zarząd spółki Nordic Development S.A. niniejszym informuje, że w dniu 20 lutego 2014 został złożony do kancelarii Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie dłużnych instrumentów finansowych do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst, dotyczący 22.000 (dwudziestu dwóch tysięcy) obligacji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

Podstawa prawna:
§ 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst ".

Osoby reprezentujące podmiot:
Jon Therkildsen - Prezes Zarządu


nr 1/2014 z dnia 24.02.2014

Uzyskanie dostępu do EBI

Zarząd spółki Nordic Development S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 24 lutego 2014 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI).
W związku z powyższym od dnia dzisiejszego Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI. Raporty sporządzane będą w języku polskim.

Podstawa prawna:
§10 Załącznika do Uchwały Nr 243/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. zmieniającej uchwałę nr 646/2011 z dnia 20 maja 2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Osoby reprezentujące podmiot:
Jon Therkildsen - Prezes Zarządu


nr 14/2013 z dnia 15.11.2013

Przedterminowy wykup obligacji serii D,E,F,G oraz H

Zarząd spółki Nordic Development S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 14 listopada 2013 dokonano przedterminowego wykupu obligacji serii D,E,F,G oraz H.


Podstawa prawna:
§ 5 pkt 6 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Osoby reprezentujące podmiot:
Jon Therkildsen - Prezes Zarządu

 


nr 13/2013 z dnia 30.10.2013

Zawieszenie obrotu obligacji serii D

Zarząd spółki Nordic Development S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały Nr 1271/2013 z dnia 29 października 2013 r. postanowił zawiesić obrót obligacji serii D w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst począwszy od dnia 4 listopada 2013 r.

Podstawa prawna:
§ 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Osoby reprezentujące podmiot:
Jon Therkildsen - Prezes Zarządu

 


nr 12/2013 z dnia 28.10.2013

Przedterminowy wykup obligacji serii D-H

Zarząd spółki Nordic Development S.A. ("Emitent"), działając na podstawie pkt. 20 Warunków Emisji Obligacji Serii D,E,F,G oraz H, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 28 października 2013 podjęto uchwałę Zarządu nr 5/10/2013 oraz 6/10/2013 w sprawie przedterminowego wykupu obligacji serii D,E,F,G,H.
Dzień ustalenia prawa do świadczeń z obligacji ustalony został na dzień 6 listopada 2013, natomiast dzień wykupu na dzień 14 listopada 2013.
Dodatkowo, Zarząd spółki Nordic Development S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 28 października 2013 został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o zawieszenie obrotu obligacji serii D.

Podstawa prawna:
§ 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Osoby reprezentujące podmiot:
Jon Therkildsen - Prezes Zarządu

 


nr 11/2013 z dnia 24.10.2013

Przydział obligacji serii I

Zarząd spółki Nordic Development S.A. ("Emitent") niniejszym informuje o dokonaniu w dniu 23.10.2013 roku przydziału 22.000 szt. obligacji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1.000 zł każda.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 11 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Osoby reprezentujące podmiot:
Jon Therkildsen - Prezes Zarządu

 


nr 10/2013 z dnia 03.10.2013

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę należącą do Grupy Kapitałowej Emitenta

Zarząd spółki Nordic Development S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 02.10.2013 spółka Nordic Apartments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, należąca do Grupy Kapitałowej Emitenta, zawarła z Alior Bank S.A. umowę kredytu nieodnawialnego z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji "NORDIC HAVEN" polegającej na realizacji budynku mieszkaniowo-usługowego położonego przy ul. Grottgera 4 w Bydgoszczy.

Podstawa prawna:
§4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".
Kryterium, dla którego uznano umowę za znaczącą jest przekroczenie 20% kapitałów własnych.

Osoby reprezentujące podmiot:
Jon Therkildsen - Prezes Zarządu

 


nr 8/2013 z dnia 30.09.2013

Informacja dotycząca zmiany na liście użytkowników EBI

Zarząd spółki Nordic Development S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, że na wniosek Emitenta Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dokonała zmiany na liście osób upoważnionych do wykonywania zadań operatora systemu EBI, polegającej na wykreśleniu P. Ewy Kozłowskiej z dniem 30.09.2013 r.

Podstawa prawna:
§ 12 pkt 5 Załącznika do Uchwały Nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2011 r. "Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego".

Osoby reprezentujące podmiot:
Jon Therkildsen - Prezes Zarządu

 


nr 7/2013 z dnia 03.04.2014

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę należącą do Grupy Kapitałowej Emitenta

Zarząd spółki Nordic Development S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 02.04.2013 spółka Nordic Apartments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, należąca do Grupy Kapitałowej Emitenta, zawarła ze spółką Interbud-Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie, umowę o generalne wykonawstwo budynku mieszkaniowo-usługowego "NORDIC HAVEN". Projekt zostanie zrealizowany przy ul. Grottgera 4 w Bydgoszczy.

Podstawa prawna:
§4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst. Kryterium, dla którego uznano umowę za znacząca jest przekroczenie 20% kapitałów własnych.

Osoby reprezentujące podmiot:
Jon Therkildsen - Prezes Zarządu

 


nr 6/2013 z dnia 29.03.2013

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd NORDIC DEVELOPMENT S.A. niniejszym informuje, iż 29 marca 2013 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Treść podjętych uchwał znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Załączniki:

Osoby reprezentujące podmiot:
Jon Therkildsen - Prezes Zarządu

 


nr 3/2013 z dnia 05.02.2013

Uchwała Zarządu BondSpot S.A. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii E,F,G i H

Zarząd NORDIC DEVELOPMENT S.A. informuje, iż Zarząd BondSpot S.A. na podstawie Uchwały Nr 30/13 z dnia 5 lutego 2013 roku, postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst następujące obligacje na okaziciela spółki NORDIC DEVELOPMENT S.A.:

1) 1.447 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści siedem) obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej 7.235.000 zł (siedem milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 5.000 zł (pięć tysiecy złotych);

2) 1.765 (jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt pięć) obligacji serii F o łącznej wartości nominalnej 1.765.000 zł (jeden milion siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych);

3) 6.145 (sześć tysięcy sto czterdzieści pięć) obligacji serii G o łącznej wartości nominalnej 6.145.000 zł (sześć milionów sto czterdzieści pięć tysięcy złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych);

4) 8.647 (osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) obligacji serii H o łącznej wartości nominalnej 8.647.000 zł (osiem milionów sześćset czterdzieści siedem złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych);

Podstawa prawna:
§4 ust. 4 oraz §7 ust.1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące podmiot:
Jon Therkildsen - Prezes Zarządu

 


nr 2/2013 z dnia 05.02.2013

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii E,F,G i H

Zarząd NORDIC DEVELOPMENT S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały Nr 140/2013 z dnia 4 lutego 2013 roku, postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst następujące obligacje na okaziciela:

1) 1.447 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści siedem) obligacji serii E, o wartości nominalnej 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) każda;

2) 1.765 (jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt pięć) obligacji serii F, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda;

3) 6.145 (sześć tysięcy sto czterdzieści pięć) obligacji serii G, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda;

4) 8.647 (osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem) obligacji serii H, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda;

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1, 2 i 4 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące podmiot:
Jon Therkildsen - Prezes Zarządu


nr 1/2013 z dnia 22.01.2013

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2013

Zarząd Nordic Development S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 r.
W roku obrotowym 2013 r. raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

 • jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2012 przekazany zostanie w dniu 29 marca 2013 r.
 • skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013 r. przekazany zostanie w dniu 30 września 2013 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Osoby reprezentujące podmiot:
Jon Therkildsen - Prezes Zarządu


nr 5/2012 z dnia 21.12.2012

Złożenie wniosku o wprowadzenie dłużnych instrumentów finansowych do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst

Zarząd Nordic Development S.A. informuje, iż w dniu 21.12.2012 roku został złożony wniosek o wprowadzenie dłużnych instrumentów finansowych do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Wniosek dotyczy 1 447 obligacji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 5 000 zł każda, 1 765 obligacji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 000 zł każda, 6 145 obligacji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 000 zł każda oraz 8 647 obligacji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 000 zł każda.

Podstawa prawna:
§4 Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Osoby reprezentujące podmiot:
Jon Therkildsen - Prezes Zarządu


nr 4/2012 z dnia 20.12.2012

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji na okaziciela serii D

Zarząd NORDIC DEVELOPMENT S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż zgodnie z uchwałą nr 1323/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 grudnia 2012 r., wyznaczony został pierwszy dzień notowań dla 502 (pięciuset dwóch) obligacji serii D Spółki na dzień 21 grudnia 2012 roku. Obligacje Spółki będą notowane w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą "NOR0414".

Podstawa prawna:
§ 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Załączniki:

Osoby reprezentujące podmiot:
Jon Therkildsen - Prezes Zarządu


nr 3/2012 z dnia 19.12.2012

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii D

Zarząd NORDIC DEVELOPMENT S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały Nr 1310/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku, postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 502 (pięćset dwie) obligacje na okaziciela serii D spółki NORDIC DEVELOPMENT S.A., o wartości nominalnej 2.000 zł (dwa tysiące złotych) każda.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1, 2 i 4 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące podmiot:
Jon Therkildsen - Prezes Zarządu


nr 2/2012 z dnia 27.11.2012

Złożenie wniosku o wprowadzenie dłużnych instrumentów finansowych do alternatywnego systemu obrotu Catalyst

Zarząd Nordic Development S.A. informuje, iż w dniu 26.11.2012 roku został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie dłużnych instrumentów finansowych do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dotyczący 502 obligacji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2 000 zł każda.

Podstawa prawna:
§4 Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Osoby reprezentujące podmiot:
Jon Therkildsen - Prezes Zarządu


nr 1/2012 z dnia 27.11.2012

Uzyskanie dostępu do EBI

Zarząd Nordic Development S.A. informuje, iż w dniu 27 listopada 2012 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przydzieliła Nordic Development S.A. dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). W związku z powyższym od dnia dzisiejszego Nordic Development S.A. rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI. Raporty sporządzane będą w języku polskim.

Podstawa prawna:
§10 Załącznik do Uchwały Nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2011 r. Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Osoby reprezentujące podmiot:
Jon Therkildsen - Prezes Zarządu 

 

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Hkw@A8!ixN