nr 9/2013

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013

Zarząd spółki Nordic Development S.A. ("Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013 roku.

Podstawa prawna:
§ 11 ust. 2 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące podmiot:
Jon Therkildsen - Prezes Zarządu