Uzyskanie dostępu do EBI

Zarząd Nordic Development S.A. informuje, iż w dniu 27 listopada 2012 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przydzieliła Nordic Development S.A. dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI).
W związku z powyższym od dnia dzisiejszego Nordic Development S.A. rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI. Raporty sporządzane będą w języku polskim.

Podstawa prawna:
§10 Załącznik do Uchwały Nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2011 r.
Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Osoby reprezentujące podmiot:
Jon Therkildsen - Prezes Zarządu


Złożenie wniosku o wprowadzenie dłużnych instrumentów finansowych do alternatywnego systemu obrotu Catalyst

Zarząd Nordic Development S.A. informuje, iż w dniu 26.11.2012 roku został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie dłużnych instrumentów finansowych do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dotyczący 502 obligacji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2 000 zł każda.

Podstawa prawna:
§4 Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Osoby reprezentujące podmiot:
Jon Therkildsen - Prezes Zarządu